Ms Zheng Rui

Lecturer ,""
Phone No:9
Email ID:zrui@numl.edu.pk

Education: