Mr. Khurram Shahzad

Mr. Khurram Shahzad

 

  exams@numl.edu.pk

  9265100