Javeria Shabbir

Javeria Shabbir

 

  manager-pci@numl.edu.pk

  0092-51-9265100 (Ext: 1023)